PROJEKAT “ECOINN DANUBE” – EKOLOŠKI PROBLEMI NE POŠTUJU GRANICE

Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj „Banat” (RCR Banat) iz Zrenjanina, u partnerstvu sa još 14 partnera i saradnika iz 12 zemalja Dunavskog regiona, realizuje projekat „EcoInn Danube” u okviru Interreg Transnacionalnog programa Dunav. Nedavno je u Bugarskoj održana završna konferencija projekta pod nazivom: „Dunav: inovacije u toku“ .

Pored prezentacije rezultata projekta EcoInn Danube, događaj je bio prilika za povezivanje projekata koji se bave temama kao što su eko-inovacije, cirkularna ekonomija, upravljanju otpadom i dr.

Motivaciona poruka ovog događaja – da se poboljša saradnja između aktera eko-inovacija, bila je ključna u izradi rezultata projekta EcoInn Danube koji se završava u maju 2019. godine. Projekat je implementirao četiri grupe aktivnosti kako bi se postigao cilj šire saradnje između partnera.

Konzorcijum projekta, pod vodstvom Slovačkog centra za nauku i informacione tehnologije, okupio je važne interesne grupe na lokalnim i međunarodnim okruglim stolovima, kako bi prikupili mišljenja i percepcije o preprekama i izazovima s kojima se suočavaju. Nalazi i zaključci su pretočeni u Zajedničku transnacionalnu strategiju eko-znanja koja je praćena Zajedničkim akcionim planom – koji predlaže veliki broj neposrednih i dugoročnih akcija za rešavanje identifikovanih problema.

U cilju rešavanja jednog od najhitnijih pitanja – nedostatka saradnje sektora istraživanja i razvoja sa privatnim kompanijama, projekat je razvio Virtuelnu laboratorijuwww.ecoinnovative.eu, kao tržište ponude i tražnje za eko-inovacijama. Virtuelna laboratorija se kontinuirano dopunjava ponudama inovativnih tehnologija i zahtevima za saradnjom, zajedno sa mapom kontakta relevantnih institucija širom regiona i vestima iz sektora.

Prenošenje eko-znanja je jedan od prioriteta Dunavskog transnacionalnog programa. Projekat EcoInn Danube je okupio različite predstavnike eko-inovacionog ciklusa na događajima povezivanja i umrežavanja na nacionalnom i transnacionalnom nivou, gde je prikupio podatke o (ne) uspešnim transferima eko-znanja koji su rezultirali – Smernicama za uspešan transfer eko- znanja u praksi, na osnovu prethodnog iskustva u regionu i Zajedničkim vodičem sa primerima uspešnih eko-inovacija, kontaktnim listama nacionalnih inovacionih infrastruktura – inkubatora, naučnih i tehnoloških parkova, agencija, patentnih kancelarija, itd, koji takođe daje pregled nacionalnog zakonodavstva, privrednog prava i mnogo drugih korisnih informacija.

Izgradnja svesti i kapaciteta za eko-inovacije bila je misija koja je ispunjena sa tri uspešne Zelene letnјe škole u Štutgartu, Bratislavi i Beču i dva međunarodna Zelena inovaciona foruma u Brnu i Štutgartu, gde su eko-inovativne ideje bile u centru pažnje – start upovi, inovatori, studenti i istraživači izlagali su svoje ideje pred investitorima.

Sveukupno gledano, uložen je značajan napor da se prevede moto projekta – ekološki problemi ne poštuju granice – moramo delovati zajedno kako bismo ih rešili.

Zahvaljujući učešću RCR Banat u ovom projketu pokrenute su nove inicijative, pitanje strategije tj akcionog plana u oblasti eko-inovacija na državnom, regionalnom i lokalnom nivou i stvoreni su uslovi za pripremu novih projekata koji bi obezbedili dodatna sredstva za razvoj ove izuzetno važne oblasti.